Re: StoreOnce 3640 Catalyst فروشگاه با Commvault Metallic

همچنین یک سوال اضافی برای تنظیمات فروشگاه کاتالیست. من تنظیمات امنیتی و

تغییر ناپذیری دوره نگهداری X روز

همچنین Client Password Policy Sha-1 یا 256.

 

آیا می توان هر کدام از اینها را در لحظه تغییر داد؟ من حدس می زنم که شما یک دوره نگهداری Immutability بالاتر و همچنین 256 از Sha-1 می خواهید. آیا می توانم این موارد را تغییر دهم یا با پشتیبان گیری های موجود و غیره مشکلی ایجاد می شود؟

متشکرم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-3640-catalyst-store-with-commvault-metallic/m-p/7185618#M2484