Re: StoreOnce 3640 Catalyst فروشگاه با Commvault Metallic

با سلام و تشکر از پاسخ شما بیایید Metallic را از سناریو در اینجا حذف کنیم و بگوییم اگر نسخه پشتیبان vm در HPE Simplivity و با استفاده از فروشگاه‌های HP StoreOnce Catalyst اجرا می‌شود، پس اینها یا رمزگذاری شده/غیرقابل تغییر هستند یا هر دو؟ آیا این دیدگاه Details در فروشگاه کاتالیست مذکور برای این اطلاعات است؟

رمزگذاری فروشگاه

حفظ تغییرناپذیری داده کنترل شده توسط سرور
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-3640-catalyst-store-with-commvault-metallic/m-p/7185617#M2483