Re: Windows Server Downgrade and Recovery Media

با سلام مجدد، از زمانی که متوجه شدید که من مجوز پشتیبانی ندارم، تمام کمک ها به پایان رسیده است

ps

یک شرکت تولید کننده پول معمولی، اگر پشتیبانی پولی داشته باشید، دیگر به شما کمک می کنید اگر یک کاربر ساده هستید که می خواهید نرم افزار خود را که متعلق به سرور است دریافت کنید، پس رفتید زیرا مجوز ندارید این منطق شماست و سپس تعجب می کنید که چرا مردم دزد دریایی می کنند
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/windows-server-downgrade-and-recovery-media/m-p/7187308#M14709