Recovery Manager Central Oracle DB cloning

روز خوب

آیا کسی می داند که آیا محدودیتی برای شبیه سازی Oracle DB به سرور مورد نظر وجود دارد که منبع Oracle DB بر روی عکس های فوری صادر شده اجرا می شود، نه حجم های پایه؟

من این شبیه سازی را امتحان کرده ام و بارها با خطای زیر مواجه شدم که در آن مشکل کلون سازی Oracle DB دیگری با حجم های پایه را نداشتم.

RMC-O و سرورهای فیزیکی آن، نه محیط مجازی

RMC error.png
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Primera-Storage/Recovery-Manager-Central-Oracle-DB-cloning/m-p/7172222#M272