تعویض دیسک 3پار

دیسک جدید را برای جایگزینی دیسک خراب قرار دهید و موارد زیر را دریافت کرد:

 


cob-3p8200-01 cli% servicemag status -d
قفس 0، مجله 1:
فرمان رزومه ی servicemag در این مجله ناموفق بود.
فرمان در جمعه 9 ژوئن 2023 در ساعت 12:40:55 تکمیل شد.
خروجی رزومه servicemag این بود:
Servicemag رزومه 0 1
… mag 0 1 در حال حاضر لوپ شده است
… سیستم عامل در PD WWN جاری است [5000CCA031106C07]
… سیستم عامل در PD WWN جاری است [5000C50099A4D4B4] شناسه [ 1]
… دیسک WWN [5000CCA031106C07] diskpos [0] invsectsz مشخص شده است
ناموفق —
1 دیسک در حالت غیرقابل بازیابی است
servicemag رزومه 0 1 — ناموفق
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-disk-replacement/m-p/7189668#M8611