مشکل با RAID

تلاش برای افزایش حجم منطقی، اکنون مجلدات موجود نیستند

من یک HPE ML350 G10 با RAID5 3 دیسک به عنوان حجم منطقی دارم. یکی از درایوها خراب شده بود، بنابراین آن را تعویض کردم و منتظر ماندم تا دوباره ساخته شود. سپس یک درایو دیگر به عنوان “شکست پیش بینی کننده” نشان داده شد، بنابراین تصمیم گرفتم دو درایو جدید را به آرایه اضافه کنم. من آنها را به صورت فیزیکی اضافه کردم و سپس RAID را با آن دو درایو گسترش دادم. برنامه افزودنی گفت در ابتدا ناموفق بود و من مجبور شدم دیسک منطقی را دوباره فعال کنم. متأسفانه، وقتی درایو بوت شد، ESXi خوب بوت شد اما vm نامعتبر نشان داده می شود. آیا راهی وجود دارد که بتوان RAID را با داده های دست نخورده خود دوباره کار کرد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/issue-with-raid/m-p/7188563#M181587