پاسخ: آموزش غیرقانونی در pthread_join

سپس ممکن است کمک در دسترس باشد یا خیر. خواهیم دید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/illegal-instruction-in-pthread-join/m-p/7187307#M18504