پاسخ: ارتقاء هارد دیسک ها برای ظرفیت اضافی؟

احیای یک رشته قدیمی اما اگر فرضاً در یک Nimble CS220، به اطلاعات موجود در آرایه اهمیتی ندهم و فقط همه درایوهای موجود در قفسه را همزمان جایگزین کنم، چه؟ آیا محدودیت کنترلر یا نرم افزاری در حداکثر اندازه درایو وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/upgrading-hdds-for-additional-capacity/m-p/7176448#M3095