پاسخ: بازنشانی کنسول رمز عبور غیرفعال

آنها می توانند یک رمز عبور موقت کوتاه مدت root ایجاد کنند و رمز عبور 3paradm را بازنشانی کنند.
کالی


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/reset-defult-password-console/m-p/7188891#M8580