پاسخ: بررسی انطباق سیستم عامل با REST API

من هیچ اسکرین شات ندارم. من به طور خاص نسخه سیستم عامل iLO را کاهش دادم. OneView هرگز از آن استفاده نکرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/checking-firmware-compliance-with-rest-api/m-p/7178847#M7719