پاسخ: تقویت کننده iLO به دلیل SMTP EHLO ایمیل ارسال نمی کند

سلام توبیاس

لطفاً جزئیات سرور ایمیل SMTP را به اشتراک بگذارید؟ یک توصیه در مورد سرورهای ایمیل پشتیبانی شده منتشر شد، پیوند را برای مرجع خود پیدا کنید:

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00118000en_us

اگر سرور ایمیل فهرست شده در لیست سازگار به خوبی کار می کند و انتظار FQDN در EHLO/HELO را ندارد، می توان از طریق درخواست مورد پشتیبانی، درخواست ارتقاء داد.

با احترام

هاریوم

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-amplifier-fails-to-send-e-mails-due-to-smtp-ehlo/m-p/7181400#M9626