پاسخ: توالی قدرت دستگاه را از CLI برای c7000 تنظیم کنید

ما هنوز شاسی c7000 را اجرا می کنیم – با فعال کردن توالی قدرت و اعمال تغییر، آیا این کار باعث هر نوع راه اندازی مجدد برای دستگاه های نصب شده می شود تا تغییرات اعمال شوند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/set-device-power-sequence-from-cli-for-c7000/m-p/7178494#M23004