پاسخ: نمی توان یک VM حذف شده را از سادگی نسخه پشتیبان بازیابی کرد

سلام،

من یک مورد دارم که همین اتفاق برای من می افتد. من یک محیط از دو گره فدرال و دیگری در سایت دیگری به عنوان DR دارم. من کپی هایی از ماشین های آن گره دارم و هنگام اجرای دستور با همان خطا مواجه می شوم:

svt-backup-restore –datastore xxxx–vm “XXX” — پشتیبان گیری xxxxxxx–src-datacenter XXX –dst-datacenter XXX –src-cluster XXX –dst-cluster XXX –home VMFS02 –name “XXX” من این نتیجه را دارم:

خطا [10]: VM یا VM ناشناخته در datastore یافت نشد یا VM توسط SimpliVity ذخیره نشده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/icannot-restore-a-deleted-vm-from-backup-simplivity/m-p/7188261#M4080