پاسخ: پورت مدیر شبکه msa 2050 دریافت IP ممکن نیست

کنترل A و B به یک سوئیچ متصل شدند

“سرعت پیوند B فقط است100mbps”، چرا؟ من نمی دانم چه اتفاقی می افتد، مشکل این است
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-net-manager-port-unable-to-obtain-ip/m-p/7188480#M16497