پاسخ: چراغ UID روشن است

دکمه UID Light را برای روشن/خاموش فشار دهید،

 

شما همچنین می توانید از ilo به چشمک زدن چراغ برای مکان یابی سرور انجام دهید
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/uid-light-is-on/m-p/7188582#M181597