پاسخ: چگونه از طریق ansible ترتیب بوت را تنظیم کنیم؟ (community.general.redfish_config)

@costelter


سلاممسیحی،


کامل!


ما خوشحالیم که می دانیم شما توانستید راه حل را پیدا کنید و از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/how-to-set-boot-order-via-ansible-community-general-redfish/m-p/7181869#M9631