پاسخ: چگونه می توان نسخه خاصی از پرل را حذف کرد من دو نسخه 5.8.8 را نصب کرده ام. و 5.

سلام ساتا


 


طبق swlist، نسخه موجود E.5.8.8.O است، اما perl -v خلاف آن را نشان می دهد.


$ perl -v


این پرل 5 است، نسخه 34، برانداز 1 (نسخه 5.34.1)


 


Swremove شکایت دارد که نسخه 5.34.1 برای حذف در دسترس نیست.


 


آیا نسخه 5.34.1 پرل را قبلاً حذف کرده اید که ممکن است ناموفق باشد؟


 


باید از طریق swagent.log بروید و مراحل انجام شده را تأیید کنید.


 


من برای HPE کار می کنم / من یک کارمند HPE هستم (HPE Community)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/how-can-remove-particular-version-of-perl-i-have-two-versions/m-p/7179561#M238865