پاسخ: گزارش خطای Proliant ML350 Gen10

پورت های USB نیز کار نمی کنند، ماوس و صفحه کلید شناسایی نمی شوند
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml350-gen10-error-log/m-p/7188867#M181656