پاسخ: HPE Primera C600

در واقع من به دنبال مقایسه ویژگی ها نیستم، به دنبال نرم افزارها و ابزارهای اضافی هستم که برای Primera 600 در دسترس هستند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-c600/m-p/7187620#M415