Re: HP Oneview Upgrade

می توانید فایل های bin update را در پورتال MyEnterpriseSoftware پیدا کنید اینجا. وقتی به نسخه 4.20 رسیدید، می توانید شروع به استفاده از آن کنید HPE OneView Update Readiness Checker برای بررسی دستگاه برای شرایط شناخته شده ای که از به روز رسانی موفقیت آمیز دستگاه جلوگیری می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hp-oneview-upgrading/m-p/7176804#M7616